ചരമം

-
ജാനു-മൊകേരി
ബാലകൃഷ്ണ കുറുപ്-മേപ്പയിൽ
ഒ.സി ഹാഷിം-ചങ്ങരംകുളം
വിശാലാക്ഷി-അഴിയൂർ
മോഹന്‍ ദാസ് -വടകര